HOME || CV || MEDIA || CONTACT

AUKE KLAVER - KLAVER MANAGEMENT CONSULTANCY

brede allround ervaring in de gezondheidszorg.

Ervaringen vanuit het bedrijfsleven evenals een brede ervaring binnen de gezondheidszorg hebben de basis gevormd voor de huidige activiteiten. KMC richt in haar werkzaamheden voor een belangrijk deel op de gezondheidzorg en de aan gezondheidszorg verwante bedrijven.

Van ziekenhuizen, eerste lijnszorg tot verpleeghuizen en thuiszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg tot de GGZ (zie CV). Deze ervaringen hebben geleid tot een groot netwerk binnen de gezondheidszorg en aan deze branche gelieerde organisaties en bedrijven. (oa. commerciële zorgverleners en ABO dienstverleners, toeleveranciers en dienstverleners).

Naast de vraagzijde van deze markt beschikt Auke Klaver over een zeer uitgebreid netwerk van vakmensen en interim-managers die graag in deze branche voor projecten en tijdelijke opdrachten ingezet willen worden.

KMC richt zich op de Nederlandse markt. Qua locaties zijn daarbij op voorhand geen beperkingen. Indien in het buitenland vraag is naar de inzet van Nederlandse interim-managers aldaar, is KMC bereid hiervoor een oplossing te zoeken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME || CV || MEDIA || CONTACT

CURRICULUM VITAE/PERSONALIA.

Naam:                         Auke I. Klaver
Adres:                         Boulevard de Ruyter 210
Woonplaats:               4581 KG Vlissingen
Telefoon:                    0031654792503
E-mail:                        info@klaverkmc.nl
Geboortedatum:         30-03-1953 te Amsterdam
Gehuwd:                     Agnes den Hartogh
Website                      www.klaverkmc.nl


OPLEIDINGEN:

HES te Rotterdam.

Post-Academisch:
Hoger kader management opleiding KPN/PTT.

Post-Academisch:
Hoger Kader opleiding  ziekenhuisbeleid o.l.v. Prof. Tiddens KUB.

Post-Academisch:
Advanced Management Programme  Nijenrode Universiteit.

Specifieke cursussen en studies:
Diverse management trainingen, coaching, intervisie, logistiek, kunst aan open universiteit, financieel-economisch, ICT, HRM, techniek en bouwmanagement, Spaans en Italiaans.

Auke Klaver:
Ik ben


WERKERVARINGEN:

2015 t/m 15 maart 2016
CEO LAO Asean Hospital.
Het vormgeven en professionaliseren van het eerste commerciële ziekenhuis in de hoofdstad Vientiane van het land Laos.
Financiering innovaties commercieel vanuit Nederland en samen met de Laotiaanse eigenaar een cultuuromslag implementeren.  Een managementteam samengesteld met vele verschillende nationaliteiten. Lao kennis staat wereldwijd laag in de ranking. Het businessplan is door de financiers geaccepteerd. Nieuw diagnostic center kan turnkey worden gerealiseerd.

2014-april 2015
Bestuurder a.i. de nieuwe Marke VVT Bergen.
De nieuwe Marke coachen,  richting geven aan zorgvisie, ontwikkelen van een stabiele nieuwe toekomst inclusief nieuwbouw. Kleinschalige VVT organisatie. Veel financiële vraagstukken moesten worden aangepakt. Ontwikkelde optie fusie wordt nu geimplementeerd.
Tevens verantwoordelijke voor  going concern organisatie. 

2014
Coach en adviseur Lao Asean Hospital Vientiane.
Coach om het eerste commerciële ziekenhuis te helpen ontwikkelen.
O.a. met het opzetten van een professioneel diagnostisch centrum.

2013
Bestuurder (vz) a.i. van Pleyade VVT in Arnhem.
Als bestuurder eindverantwoordelijk voor de organisatie met vele vraagstukken.
Problematiek vakbonden(organising) aangepakt, zorgvisie richting geven en grote financiële vraagstukken zijn opgelost.
Nauwe samenwerking met de regionale ziekenhuizen. Herstelplannen zijn met draagvlak van MT, OR en CCR opgesteld en zijn geïmplementeerd. Tevens zijn nieuwe LT huisvestingsplannen opgesteld en een nieuwe visie strategie en organisatie is opgesteld en geïmplementeerd.  Hiermee wordt de organisatiestructuur gedragen aangepast van 4 naar 3 management lagen. Een van de knelpunten is de sterker dan verwachte reductie cliënten populatie, hiervoor zijn passende maatregelen getroffen.
Veelvuldig overleg met IGZ (diverse vraagstukken), SZW, ziektekostenverzekeraar en het zorgkantoor, bank en regionale politiek.

2004 t/m juni 2015
Lid RvC en later waarnemend voorzitter van de Rabobank Gouwestreek.
O.a. fusie traject, voorzitter ledenraad en remuneratie. Na 12 jaar einde  conform richtlijnen.

2012 t/m januari 2013
Directeur beheer/bedrijfsvoering a.i. bij Charim (VVT organisatie).
Verantwoordelijk directeur voor alle stafafdelingen, FCI, HR, Vastgoed, planning, services en facilitair bedrijf. Direct betrokken activiteiten m.b.t. de  IGZ en arbeidsinspectie en integratie traject fusies.
Actief o.a. transitie en reorganisatie, diverse kwaliteit projecten, financieel herstel traject, 50% ZZP reductie traject, opstellen vastgoedbeleid , professionalisering facilitairbedrijf, verbetering personeelsbeleid en nieuw ICT beleid. In nauwe samenwerking met het regionale ziekenhuis  businesscase opgesteld voor een revalidatiekliniek.

2011 t/m 2012
Coach van de  directie van het Tamale ziekenhuis Noord Ghana.
Er wordt een nieuw  en groter opleidingsziekenhuis gebouwd.  Ik ben gevraagd om het ziekenhuismanagement te helpen  om op een hoger kwaliteitsniveau te gaan functioneren. Doel het kunnen leveren van goede kwaliteit van zorg, prima functionerend management als het borgen van een goede bedrijfsvoering. 

Gastdocent Leyden Academy.
Gastcolleges voor de internationale master opleiding postacademisch gezondheidszorg. O.a met als doel artsen te trainen voor managersfuncties wereldwijd.

2008 t/m 2010
Directeur stafafdelingen o.a. financiën/ bouw en bedrijfsvoering GGZ Delfland.

Een aantal gerealiseerde resultaten zijn:  professionalisering bedrijfsvoering, HKZ certificering, redesign Zorgadministratie, structuur wijziging naar regiovorming, fusietraject doorlopen, doorstart en realisatie nieuwbouw (inclusief financiering en integrale businesscase), verbeteren relatie en resultaten met verzekeraars, verlies exploitatieresultaat ombuigen in positief resultaat (met draagvlak stakeholders), vastgoed beleid innoveren. Anticiperen op reductie gevolgen inzake de bezuinigingen op de AWBZ. Verantwoordelijk voor de inkoop van zorg met verzekeraars (en zorgkantoren) en ook betrokken bij  de inkoop WMO  i.v.m. dagactiviteiten en re-integratie.   Tevens participant in een fusietraject o.a. middels de NMA en NZA. Nauw betrokken met het overleg vakbonden, OR en CCR.

2008 t/m 2012
Coach en projectverantwoordelijke van het  Lumezi Hospital in Zambia.
Parttime coach om het Lumezi  Hospital te helpen met de transitie van missiepost met 50 bedden naar een volwaardig algemeen ziekenhuis met ca. 200 bedden en met een erkenning van de overheid van Zambia.

2007/2008
Directeur Financiën en lid stuurgroep nieuwbouw Isalaklinieken Zwolle.
Directeur F&I met als belangrijkste resultaten, visie bedrijfsvoering, reorganisatie en integratie van de verschillende staf afdelingen. Tevens betrokken bij de succesvolle nieuwbouw van de Isalaklinieken met ca 900 bedden en  verantwoordelijk voor de financiering ervan en vastgoed economisch beleid.

2007 t/m 2009
Hoofd/bestuurder Izore.
Verantwoordelijk voor het regionaal Medisch Microbiologisch laboratorium  in Friesland. O.a. meerjarenvisie, outsorcing projecten  en een reorganisatie. Contracten met ziekenhuizen en verzekeraars. Samenwerking met benchmarkpartners. Gecertificeerd als Lab binnen opdracht. Deconcentratie project middels ontvlechting twee organisaties.

2006
Algemeen directeur/ (enig) bestuurder Zorggroep ( met name thuiszorg) STR.
Grote organisatie met een BV structuur  (Thuiszorg Rotterdam BV, Kraamzorg BV, Ouder & Kindzorg BV, Services BV en  Easypool BV) in Rotterdam. Verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de Holding en de verwerkmaatschappijen. Tevens direct betrokken bij  de diverse grote WMO aanbestedingen inzake de thuiszorg bij o.a. de gemeente Rotterdam. Participant stuurgroep  samenwerking/fusie  met regionale V&V instellingen.

2004 t/m 2005
Bestuurder Gemini ziekenhuis.
Als verantwoordelijke  bestuurder voor EAD, ICT/AO, Inkoop, Facilitairbedrijf, TD, renovatie en nieuwbouw, Cliëntenraad. Collegiaal RvT en de Medische staf.  Partner in het fusieproces tussen het MCA en Gemini.
Specifieke opdracht van de NZA /RvT  implementatie en bewaking financieel herstel, financiering, implementatie Vitaal en Lucratief, (start) implementatie integraal management, (onderzoek)samenwerking/fusie  ziekenhuis, ontwikkeling en locatie van de nieuwbouw en  renovatie van het bestaande ziekenhuis, onderzoek PPS en implementatie DBC’s. Verantwoordelijk voor de zorginkoop portefeuille.

2003/2004
Algemeen directeur/bestuurder Gezondheidscentra Den Haag.
Zes 1e lijns  gezondheidscentra in de Haagse  regio met grote cultuurverschillen verder integreren tot een organisatie, Tevens een verzakelijking slag maken en stafafdelingen  beter laten functioneren. Inzet ontwikkelen naar een gedragen cultuur.

2002/2003
Directeur financiën/ algemene zaken  Icare ( thuiszorg en V&V) Meppel.
Opdrachten: implementatie integraal management, diverse ICT projecten, outsorcing projecten, zorgverkoop,  de interne bedrijfsvoering verder te professionaliseren. Projectopdracht fusie/overname andere thuiszorgorganisatie. Voorbereidingen op ontwikkelingen WMO vanuit AWBZ. Verantwoordelijk voor de zorginkoop portefeuille.

2002
Voorzitter Raad van Bestuur  Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede.

Voorzitter Raad van Bestuur van een nieuw ziekenhuis, met als portefeuille: medische staf, strategievorming, externe contacten, Financiën, OR en vakbonden en communicatie. Opdracht naast going concern ziekenhuis activiteiten, het ontwikkelen van een duurzaam herstelplan. Tevens met de vele externe factoren zoals CTG,CSZ, CBZ, verzekeraars, banken, politiek, ketenzorg partners en samenwerkingsziekenhuizen alle van belang zijnde activiteiten besturen.

2000 t/m 2002
Voorzitter Raad van Bestuur  VvGI (psychiatrische kliniek).
Portefeuille o.a. strategisch beleid, OR, CR, externe contacten en een  zorgportefeuille. Na in 2000 als controller bij het VVGI actief geweest te zijn daarna  als bestuurder gevraagd om de reorganisatie van de organisatie en het fusie proces te realiseren. Renovaties en nieuwbouwplannen. Tevens verantwoordelijk voor de RVE vorming als samenwerking project met 4 ziekenhuizen. Met veel externe actoren zaken gedaan o.a. met verzekeraars. Tevens omslag financieringsstelsel zorg  verzekeringen voor VvGI  geleid.
In 2000 gestart als financieel directeur  met als taken o.a. het financieel herstel en nieuwe productie afspraken met de ziektekostenverzekeraars. Daarna gevraagd als voorzitter.

1998 t/m 1999
Directeur stafafdelingen o.a. financiën en facilitair bedrijf bij de  verstandelijke gehandicapten stichting Dichterbij (Vizier). 

Reguliere taak  het aansturen van de diverse stafafdelingen. Resultaat gebied de fusie van 4 instellingen  te vormgeven en te implementeren, alsmede  de cultuuromslag  helpen realiseren. Tevens aspecten als contract management en kanteling facilitair bedrijf  vormgeven.  Participatie aan het traject van de implementatie van de decentrale en regio  zorg.

1997
Bestuurder SEIN.   

Verantwoordelijke bestuurder SEIN (epilepsie) strategisch beleid, portefeuille o.a. alle stafafdelingen,    innovatie, nieuwbouwplannen en vormen wetenschappelijk bedrijf.  

1996
Algemeen directeur / bestuurder  ONG te Zutphen.
Resultaat/opdracht  deconcentratie stichting en opheffen van de  centrale afdelingen en ontvlechting van het ONG. Bestaande uit o.a. .GG(Z)net, Zuytvenne (verpleeghuis) en het Spittaal.

1995
Hoofd economische en commerciële zaken  van het KNGF.
Initiëren commerciële projecten en verbetering bedrijfsvoering.

Vanaf 1976 t/m 1994 in vaste dienst:

1985 t/m 1994
Directie beheer/bedrijfsvoering en nieuwbouw Oudenrijn/Voorhoevehuis te Utrecht (Ziekenhuis/Verpleeghuis combinatie).
Realisatie professionalisering  en verbetering beheer en bedrijfsvoering ( alle facetten) en nieuwbouw verpleeghuis en renovaties en vernieuwbouw ziekenhuis. Fusie traject collega ziekenhuis.

1978 t/m 1985
KPN/PTT Management trainee en diverse management functies.
Manager expeditie Post te Utrecht. – HR stafmedewerker  Hoofddirectie Post  - Hoofd Control postdistrict Rotterdam.

1976 t/m 1978
Docent christelijke middelbare school in Rotterdam, economische wetenschappen, maatschappijleer en landelijke lesstofontwikkeling (SLO).


VRIJE TIJD

Italië, kunst, reizen, maatschappelijk betrokken vrijwilligers werk, cultuur, fietsen, golf en  wijn.

RELEVANTE OVERIGE ACTIVITEITEN.


HOME || CV || MEDIA || CONTACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME || CV || MEDIA || CONTACT

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

HOME || CV || MEDIA || CONTACT

CONTACT

Auke Isgar Klaver
Boulevard de Ruyter 210
4381 KG Vlissingen
0031 654792503
info@klaverkmc.nl

SOCIALE MEDIA

Twitter : @aukeklaver
Skype: Auke.Klaver
Linked In: Auke Klaver
Facebook: Auke Klaver